ติดต่อเรา

ผู้ประสานงาน:  ดร.เฉลิมพร  เย็นเยือก

โทร. 081-591-5119

โทรสาร:  02-997-2222 ต่อ 1019

อีเมล: rri-nrct@rsu.ac.th