รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ วันที่ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล สังกัด สถานะ
1 2 เม.ย. 2562, 11:52 คุณาพร โฉมจิตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้สิทธิการเข้าอบรม
2 2 พ.ค. 2562, 13:38 ทองสุก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
3 1 พ.ค. 2562, 08:43 ธนภัทร สีสดใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
4 29 เม.ย. 2562, 12:10 อังศุวัฒนากุล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
5 25 เม.ย. 2562, 15:28 อภิญญ์การย์ เจริญลาภ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
6 18 เม.ย. 2562, 16:57 ณิชาภา พิศสุวรรณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
7 5 เม.ย. 2562, 15:06 หทัยชนก นิติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
8 2 เม.ย. 2562, 11:55 ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ มหาวิทยาไลยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
9 3 พ.ค. 2562, 12:13 ภัทรดา รุ่งเรือง Southeast Sangkok College ได้สิทธิการเข้าอบรม
10 30 มี.ค. 2562, 13:22 ไพรชา​ สุ​ทนต์​ มหาวิทยาลัย​ปทุมธานี​ ได้สิทธิการเข้าอบรม
11 1 พ.ค. 2562, 12:38 ปทุมพร เปียถนอม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สิทธิการเข้าอบรม
12 30 เม.ย. 2562, 10:01 ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ได้สิทธิการเข้าอบรม
13 28 เม.ย. 2562, 22:58 สุบงกช สุขแก้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้สิทธิการเข้าอบรม
14 23 เม.ย. 2562, 12:11 พิชญา โพธินุช คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
15 10 เม.ย. 2562, 11:04 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้สิทธิการเข้าอบรม
16 2 เม.ย. 2562, 13:30 จารุวรรณ ดิศวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สิทธิการเข้าอบรม
17 5 พ.ค. 2562, 12:05 อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้สิทธิการเข้าอบรม
18 1 เม.ย. 2562, 16:56 กิตินันธ์ มากปรางค์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
19 2 พ.ค. 2562, 12:35 ธัญญารัตน์ มะลาศรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้สิทธิการเข้าอบรม
20 30 เม.ย. 2562, 14:59 ณัฐิญา วงละคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สิทธิการเข้าอบรม
21 29 เม.ย. 2562, 10:31 พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สิทธิการเข้าอบรม
22 25 เม.ย. 2562, 12:53 กิติมา รงค์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
23 18 เม.ย. 2562, 12:59 ชะเอม สังสีแก้ว สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้สิทธิการเข้าอบรม
24 3 เม.ย. 2562, 14:50 วรรรพร บุญมี กระทรวงมหาดไทย ได้สิทธิการเข้าอบรม
25 2 เม.ย. 2562, 11:53 สุกัญญา หมู่เย็น มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้สิทธิการเข้าอบรม
26 2 พ.ค. 2562, 21:08 เพ็ญนภา หงษ์ทอง สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ได้สิทธิการเข้าอบรม
27 28 มี.ค. 2562, 11:00 ภัทฐิตา พงศ์ธนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สิทธิการเข้าอบรม
28 1 พ.ค. 2562, 12:35 เปียถนอม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สิทธิการเข้าอบรม
29 29 เม.ย. 2562, 21:33 ศศิมา ฟักคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้สิทธิการเข้าอบรม
30 25 เม.ย. 2562, 18:39 ธูปทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สิทธิการเข้าอบรม
31 23 เม.ย. 2562, 08:30 ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้สิทธิการเข้าอบรม
32 5 เม.ย. 2562, 18:42 ศิริวรรณ คำคุ้ม ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้สิทธิการเข้าอบรม
33 2 เม.ย. 2562, 11:56 ภารดี นึกชอบ มหาวิทยาไลยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สิทธิการเข้าอบรม
34 3 พ.ค. 2562, 13:30 ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้สิทธิการเข้าอบรม
35 30 มี.ค. 2562, 13:34 ฐาปกรณ์​ ไตร​ยะ​วิภาค​ มหาวิทยาลัย​ปทุมธานี​ ได้สิทธิการเข้าอบรม
36 1 พ.ค. 2562, 21:44 ศรีเพ็ญ พลเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ได้สิทธิการเข้าอบรม
37 30 เม.ย. 2562, 10:23 ปังศิริกุล สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ได้สิทธิการเข้าอบรม
38 28 เม.ย. 2562, 22:58 สุบงกช สุขแก้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้สิทธิการเข้าอบรม
39 25 เม.ย. 2562, 12:50 เบญจรัตน์ แสงทอง มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สิทธิการเข้าอบรม
40 18 เม.ย. 2562, 12:55 ธัญญารัตน์ มะลาศรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้สิทธิการเข้าอบรม
41 2 เม.ย. 2562, 15:58 จารุวรรณ ดิศวัฒน์ ราชมงคลพระนคร ได้สิทธิการเข้าอบรม
42 17 เม.ย. 2562, 10:10 โชคดี คู่ทวีกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
43 2 เม.ย. 2562, 17:09 ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
44 29 เม.ย. 2562, 10:00 ชัยสุวรรณ วิทยาลัยนครราชสีมา ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
45 5 เม.ย. 2562, 09:11 ธวัชชัย เหล็กดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
46 5 เม.ย. 2562, 18:44 อรอุมา ทูลคำรักษ์ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
47 1 เม.ย. 2562, 16:50 พวงเพชร สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
48 25 เม.ย. 2562, 16:41 ฐิติกานท์ สัจจะบุตร ม. หอการค้าไทย ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
49 3 เม.ย. 2562, 16:20 เปรมฤดี ทองลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
50 29 เม.ย. 2562, 10:01 ทินกฤต ชัยสุวรรณ วิทยาลัยนครราชสีมา ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
51 5 เม.ย. 2562, 15:08 เสาวนีย์ ทรงประโคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
52 1 เม.ย. 2562, 12:48 กมลกิตตวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการพิจารณาจาก ม.รังสิต (รอการอนุมติจาก วช.)
53 3 พ.ค. 2562, 08:50 วาสนา วิสฤตาภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รอการตรวจสอบข้อมูล

ผู้ประสานงาน:  ดร.เฉลิมพร  เย็นเยือก

โทร. 081-591-5119

โทรสาร:  02-997-2222 ต่อ 1019

อีเมล: rri-nrct@rsu.ac.th